Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 41, 19. oktoober 2016RMP toimetus

Raamatupidaja tulevik. Kulud töötaja tervisele. Puhkeaeg

OSKA poolt koostatud uuringust selgub, et raamatupidaja amet on ümber kujundumas, mitte väljasuremisohus. Edaspidi teeb palju tööd raamatupidaja eest ära arvuti ning arvestusala töötaja teadmised on laienenud ka IT valdkonda.

Tulevikku vaadates võib öelda, et lootust on ka tervisekulude osas, sest täna on riigikogus arutusel nii spordikulude maksuvabastuse kui ka haigestumistega seonduv maksusoodustuste teema. Sellega seoses on hea meelde tuletada just tervisega seotud kulude maksustamise teemat.

Töökorralduse valdkonnas tuleb juttu puhkepauside tööaja hulka arvamisest ning ideest muuta valveaja regulatsiooni.

Loomulikult on lähenemas taas aastaaruannete esitamise tähtaeg ja selleks valmistub ka RIK, kes on oma aruandluskeskkonda toonud uuendusi, mis tulenevad muutunud raamatupidamise seadusest.

Head lugemist!
RMP.ee toimetus MAKSUNDUS

Oluline on eristada ettevõtte üleminekut kauba müügist. Risk on eelkõige ostja pool
Käibemaksuseadusest (KMS) tulenevalt on oluline, kas ja millal on tegemist ettevõtte üleminekuga ja millal kauba või teenuse müügiga. Vastavalt KMS § 4 lg 2 p 1 ei teki käivet ettevõtte või selle osa üleandmisest võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses, samas kauba müügist või teenuse osutamisest tekib käive. Loe lähemalt..

Töötervishoiukulude maksustamine
Töötajate tööohutuse ja töötervishoiu korraldamist reguleerib töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS). Selle järgi käsitletakse tööandja tehtavaid kulutusi töötajate tervishoiule ning samuti töötajate ohutu ja turvalise töökeskkonna tagamisele ettevõtlusega seotud kuludena, need on tööandja poolt oma kohustuste täitmiseks tehtud kulutused. Loe lähemalt..

Töötervishoiu kulude maksustamise küsimusi-vastuseid

MTA tuletab meelde maamaksu tähtaja möödumist

Kuula Kuku Raadio saadet Maksumaksja: Kinnisvara ja maksud

KÜSIMUSED-VASTUSED

Sisendkäibemaksu mahaarvamise periood

Küsimus: Igakuiselt saame poe eelmise kuu kommunaalide arve uue kuu lõpus ehk peale 20-ndat. Näiteks septembri kommunaalide arve tuleb oktoobri lõpus. Me peame kajastama arve ju selles kuus kui tehing toimus ja olen aru saanud, et ka selle kuu deklaratsioonil tuleb kajastada, millal kulu tehti. Kas me peame iga kuu hakkama deklaratsioone parandama? Et kui arve meieni jõuab, siis parandan ka teie kodulehel deklaratsiooni. Loe vastust..

Konsolideerimine Tallinnas


 RAAMATUPIDAMINE

Muudatused majandusaasta aruannete esitamise keskkonnas
Suurim ja põhimõtteline uuendus - nii üldiselt kui aruandluskeskkonnas - on kindlasti see, et majandusaasta aruandes nõutava avalikustatava informatsiooni hulk sõltub edaspidi ettevõtja suurusest. Mida suurem on ettevõte, seda detailsemal kujul tuleb registrile esitatavas aruandes informatsioon avalikustada. Loe lähemalt..

Muudatused RAAMATUPIDAMISES aastatel 2016 ja 2017
Oleme koos vandeaudiitor Anne Nuudiga pannud kokku 2016. ja 2017. aastat puudutava raamatupidamise muudatuste koolituspäeva, kuhu ootame kõiki tegevraamatupidajaid. Koolitus toimub novembris Eesti suuremates linnades - Pärnu, Kuressaare, Rakvere, Tartu ja Tallinn. Loe lähemalt..

Tulevikuvaade tööjõu ja oskuste vajadusele arvestusalal
RMP.ee toimetus tegi sissejuhatava ülevaate uuringust, mis on väike osa uuringus avaldatud infost ja seega kel huvi teema vastu tasuks kindlasti tutvuda kogu uuringuga, mis on huvitav ning jagab esmakordselt kompaktset infot just arvestusala töötajate ning antud töövaldkonna tulevikuvisioonide kohta. Loe lähemalt..

Kui omanik ei osale ettevõtte igapäevases juhtimises - mõned lihtsad sammud pettuste ennetamiseks

KÜSIMUSED-VASTUSED

Ettemaksu kajastamine raamatupidamises

Küsimus: Esitasime teisele ettevõttele arve kogusummas 1200 eurot. Teine firma aga kandis meile üle hoopis 1620 eurot. Kuidas sellist tehingut raamatupidamises kajastada? Loe vastust..

Raamatupidamise muudatused


 TÖÖÕIGUS

Mõnel juhul kuulub puhkeaeg tööaja hulka
Tööpäevasiseseid vaheaegu ei arvestata tööaja hulka. Pikema kui kuuetunnise töötamise kohta on ette nähtud vähemalt 30-minutiline tööpäevasisene vaheaeg. Üldreeglil on ka kaks erandit, millal tuleb puhkeaeg lugeda tööaja hulka.
Esiteks töölepingu seaduse (TLS) § 47 lõikest 2 tulenevalt, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik vaheaega anda ning tööandja loob töötajale võimaluse puhata ja einestada tööajal.
Teiseks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 9 lõikest 31 tulenevalt suure füüsilise või vaimse töökoormuse, pikaajalises sundasendis töötamise või monotoonse töö korral. Kumbagi erandit ei tohi eirata, vaid tööaja korraldus tuleb selgelt läbi mõelda. Samuti on tööandjal võimalus anda töötajale täiendavaid puhkepause. Loe lähemalt..

Töötukassa korraldab teabepäeva Tallinna ja Harjumaa tööandjatele

Avaldati Eurofoundi aruanne, mis annab ülevaate töötajate tasustamis- ja premeerimissüsteemidest ELi riikides

Sotsiaalkindlustuse uus infosüsteem valmib planeeritust hiljem

KÜSIMUSED-VASTUSED

Prillide hüvitamine

Küsimus: Käisin tervisekontrollis. Arst ütles, et minu nägemisteravus on langenud ja mul on vaja kuvariga töötamiseks prille. Lugesin seadusest, et kui töötaja nägemine on halvenenud, peab tööandja ostma prillid või hüvitama nende maksumuse. Tööandja ütles, et prillide maksumus hüvitatakse 50 euro ulatuses. Prilli aga maksavad palju rohkem. Kas tööandja võib maksta prillide eest ainult 50 eurot? Loe vastust..

KAS TEAD, et kui eraisik teeb sissemakseid pensioni III. sambasse, siis aasta tuludeklaratsiooni esitades tekib tal õigus tagasi saada nendelt sissemaksetelt tasutud tulumaks.

Meeles tuleb pidada, et see rakendub sissemaksetele, mis ei ületa 15% eraisiku Eestis saadud brutosissetulekust ja pole suuremad kui 6 000 eurot kalendriaasta jooksul. Kui töötaja eest teeb sissemakseid ka tööandja, siis nende sissemaksete võrra väheneb ka tagasimakse piir.

Allikas: Tulumaksuseaduse § 28 SEADUSE/EELNÕUD

RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 41. nädal

Sester: raamatupidamisreeglite lihtsustamine vähendab bürokraatiat ja toetab ettevõtlust
Möödunud nädalal oli riigikogus esimesel lugemisel raamatupidamise seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on kehtestada reaalaja majanduse arengut toetav raamatupidamise korraldus ja muuta arveldamine avaliku sektoriga täielikult e-arvetel põhinevaks alates 2017. aasta algusest. Loe lähemalt..

Riigikogus lugemisel olevad maksumuudatused
Esimesel lugemisel on tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE), mis annab tööandjatele võimaluse maksta sotsiaalmaksuvabalt töötajale haigushüvitist ka teise ja kolmanda haiguspäeva eest, sarnaselt 4.-8. haiguspäevaga. Loe lähemalt..

Ettevõtluskonto eesmärk on väikeettevõtluse edendamine
Ettevõtluskonto on täielikult aruandluse vaba ning soodne ettevõtlusvorm väikeettevõtjatele, kelle tulu ei ületa 25 000 eurot aastas. Loe lähemalt..

Riigikogus lugemisel olevad maksumuudatused

Valveaja reeglid peaksid olema paindlikumad

Menetlusse võeti eelnõu sotsiaalmaksu lae kehtestamiseks

President Kaljulaid kuulutas välja e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse

Rahandusministeerium tõhustab seadusemuudatusega järelevalvet väärtpaberiturul

Tööpakkumised leiab RMP.ee lehel "raamatupidamise" rubriigist.. ETTEVÕTLUS

Erikontroll - võimalus kontrollida juhatuse tegevust
Kui osanik kahtlustab, et ühingut juhitakse ebaseaduslikult või ühingule kahjulikult, võib ta nõuda erikontrolli läbiviimist. Läbiviidav erikontroll peab olema sisuline, et saaks hinnata võimalikke nõudeid. Kui pole, on põhjust korduvaks kontrolliks. Loe lähemalt..

Mida toob kaasa isikuandmete töötlemise uus reeglistik
Selle aasta kevadel võeti Euroopa Liidus vastu isikuandmete kaitse üldmäärus, mis asendab 1995. aastast pärineva andmekaitsedirektiivi. GDPR on liikmesriikidele otsekohalduv ning rakendub juba pooleteise aasta pärast ehk 2018. aasta mais. Loe lähemalt..

Kuidas valida ettevõttele võimalikult edukat asukohta
Kuhu on kõige mõttekam oma ettevõtet rajada? Kust ma teada saan, kus asub just minu ettevõtte sihtrühm? Nendele ja paljudele teistele sarnastele küsimustele vastuse leidmisel tuleb appi Statistikaamet asukohapõhise statistikaga. Loe lähemalt..

EAS-ilt miljoneid saanud idufirmat kahtlustatakse kriminaalkuriteos

Aasta Ettevõte 2016 on Hekotek AS

Uus riigihangete register pakub innovaatilisi võimalusi

Turundusraadio: Youtuberid ja turundus

Seminar


 ÜLDMAJANDUS

Skandinaavia nõudlus toetab eksporti
Eesti ekspordi jaoks oli august rekordiliselt hea kuu. Küll on oluliselt muutunud Statistikaameti hinnang varasemate kuude kaubandusstatistikale ja haihtunud varasemate kuude positiivne trend. Peamine stsenaarium on täna siiski Eesti ekspordi kasvu kiirenemine, mida toetab suurem nõudlus Skandinaaviamaades. Loe lähemalt..

Analüütikud: majanduse väliskeskkonna suurimad ohud on "mustad luiged"
Eesti Pangaliidu ja BNS-i arutelul osalenud Eesti kommertspankade ökonomistid märkisid, et majanduse väliskeskkonda mõjutavad lähiaastail niinimetatud mustad luiged, mis võivad ohustada finantssüsteemi stabiilsust, samuti on ohukoht populistlike liikumiste esiletõus. Loe lähemalt..

Ettevõtete rahastamises on suurenenud kodumaiste pangalaenude osakaal

Ökonomistid: ettevõtted peavad muutuma tehnoloogiakesksemaks

Tarbimisele suunatud finantsteenuste kasutamine kasvab jõudsalt

Avalike e-teenuste kasutamismugavusele tuleb pöörata rohkem tähelepanu
KONVERENTS


  ENIMLOETUD


  1. Majutusteenuste käibemaksumäär tõuseb 9%-lt 14%-le

  2. 2017. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus

  3. RMP.ee lugejaküsitlus oktoober 2016

  4. Raamatupidamis­dokumendi rekvisiidid

  5. Kuidas arvestatakse töövõimetushüvitisi?  TÖÖPAKKUMISED

Töökuulutus

pakub tööd
RAAMATUPIDAJALE

Töökuulutus

pakub tööd
RAAMATUPIDAJALE

Töökuulutus

pakub tööd
RAAMATUPIDAJALE


  MAKSUSKOOP


17. - 23. oktoober


Iga heategu leiab tasu.

Karge sügishommik akna taga teeb tööpäeva alguse meeldivaks. Eestimaa metsad ja rabad on praegusel aastaajal eriti ilusad ning romantilised. Tasub metsa ja rabasse minna, sest saadud emotsioon loob hea enesetunde kogu töönädalaks.

Neljapäev, 20. oktoober on eriti töökas päev, sest vastavalt vajadusele tuleb esitada mitmeid erinevaid deklaratsioone, kvartali aruanne ja tasuda makse. Seega tuleb:

  • esitada KMD ja VD ning tasuda maks;
  • esitada alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi deklaratsioon ning tasuda maks;
  • esitada MOSS deklaratsioon III kvartali kohta;
  • esitada reisiettevõtetel III kvartali kohta pakettreiside aruanne ning järgmise kvartali prognoos.

Loe maksuskoopi..  RMP.ee E-POOD

Raamat

Raamat

Raamat

Raamat

Raamat

Raamat


  PÜSIVALT KASULIK
 

Ettevõtte üleminek ja töölepingud

Kutsehaigused. Käsiraamat ettevõtjale  RUTIINIST VÄLJA


Igaühe jaoks on sobiv helkurtoode
Helkur

Algas Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Prike ning kindlustusseltside IF, PZU ja Seesam koostöös helkurkampaania "Olen silmapaistev". Kampaania eesmärgiks on inspireerida elanikkonda läbi uudsete lahenduste tutvustamise leidma sobivaim viis enda pimedal ajal nähtavaks tegemiseks. Loe lähemalt..

Alates 15. oktoobrist on lubatud kasutada naastrehve
Naastrehvid

Talverehvide kohustuslik kasutusaeg on küll alles ees, kuid naastrehvide kasutamine on lubatud alates 15. oktoobrist. Loe lähemalt..

Kas sina täidad nutiturvalisuse 5 kuldreeglit?
Nutiturvalisus

Kuna viimastel aastatel on hüppeliselt kasvanud nutiseadmete kasutamine, siis on oluline suurendada ka nutiseadmete kasutajate teadlikkust, millised on veebimaailma ohud ja kuidas oma nutiseadmeid turvalisemalt kasutada. Loe lähemalt..
Naljanurk


"Kas olete endale oma tööalased kohustused selgeks teinud?" küsib ülemus uuelt ametnikult.
"Aga loomulikult!" vastab see.
"Kaks korda kuus tuleb käia kassas palga järel, õigeaegselt tuleb sisse anda puhkuseavaldus ja õigesti vormistada haigusleht. Kella ühest kaheni on lõuna ning ületunnid ei ole soovitavad..."
"Ja see ongi kõik? Aga töö?"
"Mis tööst saab sellise koormuse juures veel juttu olla?"
Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
3713 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks kirjutage raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee oma e-posti aadress, millele Te enam Nädalakirja ei soovi.
Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist,
siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.